Regulamin szkoły

 1. Terminy oraz godziny w jakich odbywają się kursy są ustalane odgórnie i na bieżąco zamieszczane na stornie internetowej szkoły www.barinstytut.pl .
 2. Bar Instytut zastrzega sobie prawo odwołania kursu bądź też zmiany daty jego rozpoczęcia jeśli zapisanych na dany termin zostanie mniej niż trzy osoby. W takim przypadku zwracana jest cała opłata jaką dana osoba wniosła za kurs lub jest ona zaliczana na poczet kursu w innym terminie zgodnie z decyzją zainteresowanej osoby.
 3. Kursanci są zobowiązani stawiać się punktualnie na zajęcia.
 4. Informacje dotyczące, nr konta bankowego, sposobu zapisów, cen oferowanych kursów, a także dostępnych rabatów czy promocji można uzyskać na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie Bar Instytut.
 5. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest ukończone 18 lat, wpłata całości lub zaliczki w wysokości 30% ceny kursu gotówką bądź przelewem na konto bankowe Bar Instytut.
 6. Wybierając opcję zaliczki pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. W przypadku braku uregulowania pozostałej części należności następuje skreślenie z listy kursantów, a wpłacona wcześniej zaliczka może zostać przeniesiona na poczet kursu w innym terminie lub zwrócona na prośbę zainteresowanego.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach kursant powinien nadrobić zaległości w oparciu o otrzymane materiały pomocnicze oraz korzystając ze wsparcia wykładowców.
 8. Każda zapisana osoba ma możliwość rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem bez żadnych konsekwencji. W każdym innym przypadku rezygnacja wiąże się z tym, iż kursant otrzymuje zwrot opłaty wniesionej za kurs pomniejszonej o 0,1kwoty za każdy dzień, w którym dana osoba brała udział w zajęciach. Rezygnujący zobligowany jest również do zwrotu otrzymanych od Bar Instytut pomocy naukowych.
 9. Każdy kurs w Bar Instytut kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uzyskany przez danego kursanta uprawnia go do otrzymanie certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności i wiedzę.
 10. Wykładowcy powinni prowadzić zajęcia zgodnie z obowiązującym programem kursów.
 11. Kursanci mają obowiązek stosować się do zasad kultury współżycia, dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły.
 12. W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 13. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przez osoby do tego nieupoważnione.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
 15. Bar Instytut jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia Klientom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. Zajęcia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
 17. Bar Instytut jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia Klientom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. Zajęcia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.